Privatumo politika

 •  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši UAB “Litledas” (toliau – Pardavėjas) privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.buy-japan.eu (toliau - Interneto svetainė) lankytojams, (toliau – Klientai).
  2. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje.
  3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje.
  4. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
  II. PARDAVĖJO DUOMENYS
  1. UAB “Litledas“, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304090304, PVM mokėtojo kodas LT100009659818, buveinės adresas Eišiškių pl. 47-101, LT02184, Vilnius, www.buy-japan.eu, el.p. info@buy-japan.eu.
  III. ASMENS DUOMENYS
  1. Asmens duomenys yra bet kokia Pardavėjo apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
  2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją Interneto svetainėje, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus Pardavėjas renka dėl šioje Privatumo politikoje numatytų tikslų.
  3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Pardavėjas susipažįsta Klientui susisiekus su Pardavėju socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Pardavėjo socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
  4. Jei Klientas žino ar įtaria, kad pašalinis asmuo sužinojo Kliento registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalo kuo greičiau apie tai pranešti Pardavėjui elektroniniu paštu: info@buy-japan.eu.
  IV. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
  1. Pardavėjui yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau nurodytiems tikslams:
  Duomenų tvarkymo tikslas Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas Klientų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija
  Tvarkomi asmens duomenys Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija, PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus Elektroninio pašto adresas, adresas, vardas, pavardė, telefono numeris
  Duomenų tvarkymo terminas 10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai 5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos
  Duomenų tvarkymo pagrindas Sutikimas Sutarties vykdymas

  6. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Pardavėjo siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), Pardavėjas siųs pasiūlymus dėl Pardavėjo prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš Pardavėjo naujienas, prekių pardavimo tvarką.
  7. Tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių Pardavėjas negalės Klientui siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų).
  8. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas su Pardavėju elektroniniu paštu info@buy-japan.eu.
  V. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
  1. Pardavėjas gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  2. Be to, Pardavėjas gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei (i) turi padaryti tai pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant tuos asmens duomenų pateikimo tretiesiems asmenims atvejus, kai siekiama išieškoti Kliento įsiskolinimus Pardavėjui); (iii) ketinant parduoti Pardavėjo veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus Pardavėjo veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
  3. Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
  4. Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Klientas pageidauja būti informuotas apie Kliento asmens duomenų gavėjų pokyčius, turi apie tai pranešti Pardavėjui elektroniniu paštu info@buy-japan.eu, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
  5. Pardavėjo reklaminę informaciją galima gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Viber ir kt.), taip pat, matyti Pardavėjo reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias Klientas pats susieja su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.
  VI. KLIENTŲ TEISĖS DĖL PARDAVĖJO TVARKOMŲ JŲ ASMENS DUOMENŲ
  1. Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas pateikė Pardavėjui aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: info@buy-japan.eu. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Pardavėjas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.
  2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas gali bet kada susisiekti su Pardavėju ir pasiteirauti, ar Pardavėjas tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei Pardavėjas saugo ar bet kokiu būdu naudoja Kliento asmens duomenis, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Pardavėjui rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@buy-japan.eu, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
  3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Klientas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į Pardavėją šiuo elektroninio pašto adresu: info@buy-japan.eu.
  4. Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad Pardavėjas ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Pardavėjui rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@buy-japan.eu, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
  5. Kitos teisės. (i) Klientas turi teisę prašyti Pardavėjo ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Pardavėjas gali paprašyti Kliento patvirtinti ištaisytą informaciją; (ii) Klientas turi teisę prašyti Pardavėjo riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; (iii) Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento Pardavėjas gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; (iv) Klientas turi teisę nesutikti, kad Pardavėjas naudotų Kliento asmens duomenis.
  VII. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI
  1. Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis į Pardavėją su skundu elektroninio pašto adresu info@buy-japan.eu. Tik gavus Kliento skundą, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
  2. Jei tyrimo rezultatai Kliento netenkins, Klienas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  VIII. IŠLYGOS
  1. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
  2. Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Klientas gali savo paties rizika. Pardavėjas neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
  3. Pardavėjo informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
  4. Klientas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Kliento prisijungimo duomenis. Klientas negali atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės Kliento prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko, kad prisijungė Klientas. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie tai elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.
  Klientas yra atsakingas, kad Pardavėjui pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, Klientas turi nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Pardavėjo jiems pasikeitus.
  IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Pardavėjas gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje. Klientui rekomenduojama kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
  2. Atnaujinus Privatumo politiką, Pardavėjas informuos Klientą apie esminius pakeitimus, paskelbdamas juos Interneto svetainėje. Jei Klientas prisijungs prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Klientas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.
  2019 04 14